Borsa de treball

TÈCNIC/A SUPERIOR A LA UNITAT DE SUPORT A LA LEGALITAT I PATRIMONI

ÀMBIT GEOGRÀFIC:
Barcelona
JORNADA:
Completa
VACANTS:
1
DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA:

ANUNCI PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL DE
TÈCNIC/A SUPERIOR A LA UNITAT DE SUPORT A LA LEGALITAT I PATRIMONI, a l’ICGC.

1. Característiques de la plaça
• Places: 1.
• Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona.
• Categoria: Tècnic/a Superior 2, Nivell A2.
• Retribució bruta anual: 34.420,08 euros.
• Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals.
• Horari: L’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de jornada diària, es realitza de dilluns a divendres entre les 7:30 i les 19:30 hores, supeditat a les necessitats del servei i organitzatives.
• Teletreball: Es podran realitzar fins a 2 jornades setmanals en aquesta modalitat transcorreguts 3 mesos des de la seva incorporació a la plantilla de l’Institut.
• Incorporació prevista: Immediata.
• Vinculació: Contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció per un període màxim de 6 mesos.
Reserva de plaça per personal amb discapacitat: Convocatòria ordinària amb reserva de plaça per a persones amb una discapacitat reconeguda amb un grau igual o superior al 33%. En cas que aquesta plaça no quedés coberta amb persones amb discapacitat, es cobriria amb una de les candidatures rebudes sense cap grau de discapacitat, un cop superades totes les fases del procés de selecció.

2. Missió
Participar en els treballs de la Unitat en el marc del desenvolupament de les funcions previstes al Decret 168/2009, de 3 de novembre de desplegament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya (avui Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), amb la finalitat de donar servei públic a través de l’emissió d’informes en determinats procediments administratius.

3. Funcions del lloc de treball
Elaborar els informes preceptius en el marc de la tramitació urbanística i ambiental que són sol·licitats a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya segons les funcions que recull
l’article 6 del Decret 168/2005, de 3 de novembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya, en el termini establert a la mateixa sol·licitud amb autonomia i responsabilitat.

Com a tasques generals el lloc de treball realitzarà:
• Anàlisis i valoració de la documentació presentada amb la sol·licitud en funció del marc legal corresponent.
• Valoració de les característiques geològiques i geomorfològiques de la ubicació del projecte, valoració de la possible existència de fenòmens geològics actius susceptibles de generar un risc i valoració de la possible afectació a espais d’interès geològic.
• Valoració dels possibles efectes que sobre el medi geològic (sòl, subsol i aigües subterrànies) pot comportar el pla, programa o projecte que es proposa a la documentació que acompanya a la sol·licitud i de la idoneïtat de les mesures ambientals que es proposen.
• Proposta de mesures complementàries o de mesures específiques per a la protecció del patrimoni geològic.
Col·laborar en els projectes transversals que participa la Unitat de Suport a la Legalitat i Patrimoni.

Anunci Vacant 12-2024

REQUISITS:

4. Requisits de participació

Imprescindibles
• Titulació: Grau o llicenciatura en Geologia o Ciències de la Terra.
• Més de 5 anys d’experiència en l’elaboració d’estudis ambientals per a plans i projectes i en la realització d’estudis relacionats amb els riscos geològics i el patrimoni geològic.
• Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1), de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
5. Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:
• Treball en equip: tenir capacitat per participar i col·laborar activament en un equip o grup de treball i per coordinar-s’hi. Tenir disposició per integrar-s’hi i fer que els altres també s’hi integrin, i potenciar la participació i la cohesió de l’equip o grup de treball, per tal d’assolir els objectius comuns.
• Capacitat analítica i comunicativa: explicar tècnicament un problema o una situació determinada en l’àmbit de la seva especialitat, identificant-ne les causes i predient-ne les conseqüències. Tenir un bon domini del llenguatge i de la capacitat per transmetre conceptes eficaçment i clarament. Domini de la redacció de textos per a informes tècnics i resolucions oficials amb claredat, brevetat, precisió i correcció identificant els diferents elements del text.
• Compromís amb el servei públic: conèixer i comprendre les característiques específiques de l’Administració Pública, sentir-se compromès/a amb els seus principis i valors, i actuar d’acord amb els principis ètics que n’inspiren l’actuació.
• Iniciativa i presa de decisions: actuar de manera autònoma i proactiva per resoldre eficaçment les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat professional. Comprendre i assumir decisions per compte propi en la realització de les seves funcions i responsabilitats, tenint en compte el seu àmbit professional. Tenir capacitat per escollir, entre diferents alternatives, les que són més viables per a la consecució dels objectius, basant-se en una anàlisi dels possibles efectes i riscos, així com de les possibilitats d’implementació, tant si ha de prendre directament les decisions com si les ha de proposar.
Competències específiques:
• Coneixements generals de la legislació urbanística.
• Coneixements generals de la legislació en matèria d’avaluació ambiental.
• Coneixements generals de la legislació en matèria d’activitats extractives.
• Coneixements generals de la legislació en matèria de prevenció i control ambiental d’activitats i en matèria d’anàlisi de risc ambiental.

6. Forma d’ocupació del lloc
Contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció per un període màxim de 6 mesos.

7. Participació
• Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades (*) i compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum i còpies de la titulació, cartes de certificació, certificats de cursos o altra documentació que acreditin fefaentment el compliment dels requisits i dels mèrits que es manifesten, a l’adreça de correu electrònic següent: gestio.persones@icgc.cat
• Especificar en l’assumpte del correu: VACANT 12/2024
• Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic.
• Termini màxim de presentació de candidatures fins el 18 d’abril de 2024.
(*) Atès el volum de persones interessades en participar en processos de selecció, només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que compleixin els requisits imprescindibles de la vacant.

INSCRIU-TE OMPLINT EL SEGÜENT FORMULARI:


  El teu nom (obligatori)


  Cognom (obligatori)


  Número de col·legiat (obligatori)


  *T'animem a col·legiar-te per a puguis optar a aquestes ofertes de feina!


  El vostre correu electrònic (obligatori)


  Telèfon (obligatori)


  Adjunta el teu currículum (obligatori)