Borsa de treball

Titulat/da universitari/a

ÀMBIT GEOGRÀFIC:
La Tallada d’Empordà
JORNADA:
Completa
VACANTS:
1
DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA:

Edicte d’inici d’un procés selectiu per a la contractació laboral d’un/a titulat/da universitària/a per a desenvolupar actuacions i activitats de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.

Primera.- Objecte de la convocatòria.

Aquestes bases tenen per objecte regular el procés selectiu per cobrir una plaça de la plantilla de personal de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter, per a desenvolupar actuacions i
tasques pròpies de les comunitats d’usuaris d’aigua.
La Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter (JCUABT), és una entitat de dret públic formada per totes les entitats i persones amb drets d’aigua inscrites en el Registre d’Aigües, tan públiques
com privades, de l’àmbit del Baix Ter. La JCUABT, també, ofereix serveis a altres comunitats d’usuaris constituïdes a les comarques de Girona per impulsar l’organització dels usuaris d’aigua
i l’eficiència en el seu ús.

Segona.- Característiques del lloc de treball

Les principals característiques del lloc de treball són:
• Conveni laboral: Cicle integral de l’Aigua de Catalunya
• Número de places: 1
• Dedicació: temps complert (37,5 h setmanals)
• Horari: jornada partida (matí i tarda) adequat a les necessitats i requeriments de les tasques encomanades
• Tipus de contracte: laboral
• Retribució bruta: 30.511 €/any
• Modalitat del contracte: indefinit

Tercera.- Funcions

S’integrarà en un equip de persones internes i externes a l’entitat que desenvolupen tasques en les diferents àrees de treball (gestió d’aigua superficial i subterrània, aspectes jurídics, suport als
usuaris d’aigua, relacions dels usuaris amb l’administració hidràulica, …) tan al Baix Ter com altres comunitats d’usuaris d’aigua que tenen els seus serveis pactats a través de conveni amb la Junta Central.

Treballarà amb dependència del secretari i col·laborarà en les funcions de l’entitat, que inclou entre d’altres les següents tasques:

• Redacció de documents, informes, convocatòries, actes, resolucions, expedients de contractació, contractes, convenis i documents jurídics.
• Impuls i seguiment de les resolucions i acords presos, conjuntament amb el secretari.
• Gestió de la informació corporativa, gestió de la pàgina web i si s’escau de les xarxes socials.
• Gestió administrativa i comptable.
• Col·laborar, controlar i supervisar les tasques del personal o equips tècnics que calgui contractar per a la realització de tasques especifiques de les comunitats d’usuaris d’aigües.
• Donar suport a les necessitats dels usuaris d’aigua envers l’administració hidràulica.

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 56 · Núm. edicte 2071 · Data 19-03-2024 · CVE BOP-2024_0_56_2071 · Pàg. 2-8 · https://ddgi.cat/bop

• Redacció d’informes diversos.
• Portar al dia la gestió administrativa i econòmica de la JCUABT, conjuntament amb la Secretaria.
• Participar en la junta de govern, junta general, o altres òrgans anàlegs sempre que sigui requerit.
• Gestionar, realitzar i col·laborar en actuacions dins l’àmbit de la seva competència professional i relacionades amb la gestió de l’aigua.
• Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada.
• Es coordinarà amb el personal de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter i dependrà del Secretari de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.

Oferta_20240319 BOP

REQUISITS:

Per prendre part en aquest procés selectiu és necessari complir els següents requisits:

• Titulació universitària.
• Capacitat d’aprenentatge i integració en equips de treball pluridisciplinaris.
• Capacitat de treball per objectius.
• Domini de la informàtica a nivell d’usuari avançat del paquet Office (word, excel, power point, acces, etc).
• Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea o d’Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la UE.
• Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents al lloc de treball.
• Acreditar coneixements de nivell de suficiència de català equivalents al nivell C del Marc europeu de referència (MECR) d’acord amb el que estableix la Direcció General de Política Lingüística. Les persones que no puguin acreditar aquest nivell amb el certificat corresponent hauran de realitzar una prova de català de nivell C amb caràcter obligatori i eliminatori.
• No haver estat separat/da, per mitja de resolució disciplinaria ferma del servei de qualsevol de les Administracions Publiques, ni trobar-se inhabilitat/da per sentencia ferma per a l’exercici de funcions públiques. En el cas de ser nacional d’un altre Estat,
no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
• Carnet de conduir tipus B

Altres mèrits, competències o habitats dels aspirants podran justificar i que podran ser valorats pel tribunal qualificador, si aquest considera que forma part de les funcions del lloc del treball:
• Formació superior a la requerida relacionada amb els àmbits de treball.
• Experiència en la redacció, gestió o direcció de projectes finançats amb recursos públics.
• Competència i experiència en projectes i activitats vinculades en la gestió de l’aigua.
• Capacitat de planificació, organització i gestió de personal.
• Altres aspectes que l’aspirant consideri per aportar com a mèrits.
• Coneixements de gestió en sistemes d’informació geogràfica.
Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 56 · Núm. edicte 2071 · Data 19-03-2024 · CVE BOP-2024_0_56_2071 · Pàg. 3-8 · https://ddgi.cat/bop
• Altres idiomes a més dels requerits.

Competències i habilitats.
• Organització i planificació.
• Habilitats comunicatives orals i escrites.
• Treball en equip i adaptació a entorn multidisciplinari.
• Orientació al detall i a la qualitat.
• Orientació de servei.
• Iniciativa i proactivitat.
• Compromís.
• Discreció, confidencialitat i ètica professional.

INSCRIU-TE OMPLINT EL SEGÜENT FORMULARI:


  El teu nom (obligatori)


  Cognom (obligatori)


  Número de col·legiat (obligatori)


  *T'animem a col·legiar-te per a puguis optar a aquestes ofertes de feina!


  El vostre correu electrònic (obligatori)


  Telèfon (obligatori)


  Adjunta el teu currículum (obligatori)