18è MÀSTER UNIVERSITARI EN TELEDETECCIÓ I SIG

De les imatges de satèl·lit a la publicació de la cartografia a Internet.

Les tècniques de Teledetecció i els Sistemes dInformació Geogràfica (SIG) són avui dia imprescindibles per lestudi de la Terra i la gestió dels seus recursos.

Lobjectiu del Màster Universitari en Teledetecció i SIG és proporcionar una sòlida formació científica en les tècniques dobservació de la Terra i la generació i anàlisi dinformació per a lestudi del territori i la gestió dels seus recursos a través dels SIG. Té, doncs, una orientació científico-tècnica centrada en els coneixements en profunditat dels continguts, i en lestabliment de bases sòlides per a la natural continuïtat de formació de lalumnat.

Per aconseguir-ho, el Màster proporcionarà a l’estudiant coneixements, eines i experiències que possibilitin el desenvolupament de les competències necessàries per una ocupació professional en el context actual o el desenvolupament de la seva carrera científica a través d’un programa de doctorat.  

Es tracta d’un Màster Oficial de 60 ECTS, que sestructura en 7 mòduls: 4 mòduls dassignatures troncals obligatòries i 2 mòduls d’especialització. A més a més, el curs es complementa amb sessions pràctiques tutoritzades i la realització d’un Projecte Final de Màster com a últim mòdul obligatori del curs.  

Aquest Màster va dirigit a Llicenciats, graduats i diplomats interessats en els fonaments i les aplicacions de la Teledetecció i/o els SIG (Geòlegs, Biòlegs, Ambientòlegs, Físics, Geògrafs, Geodestes, Topògrafs, o d’altres disciplines relacionades amb la gestió ambiental i del territori).

S’iniciarà el 28 de setembre del 2016 i finalitzarà el 3 de juny del 2017.

Es pot consultar tota la informació detallada al següent ENLLAÇ.

 

(Font/Imatge: CREAF/UAB)

Documents adjunts 18è MÀSTER UNIVERSITARI EN TELEDETECCIÓ I SIG:
Publicat el 26 de juliol del 2016