Serveis

Visats

El visat, a més a més de ser un acte de control que emet el Col·legi i dóna a l’autor del treball realitzat l’autenticitat davant l’Administració Pública i les Societats, també, segons els Estatuts del Col·legi, és un document professional realitzat per a tercers, on tots els col·legiats i col·legiades tenen el deure de realitzar-lo per aquells treballs professionals que consten en el seu Títol III Estatuts de l’ICOG.

La normativa de visats i supervisats va ser aprovada a l’Assemblea General Ordinària de l’ICOG el dia 27 de juny de 2020.
Normativa de visats/supervisats 2020 (document vàlid per normativa, no per tarifes de preu. Per cost visat veure Tarifes de visat/supervisat 2020).

El visat té inclosa una Assegurança de Responsabilitat Civil fixada en 450.000 € per projecte visat.
SRC.

El visat té a més a més una Responsabilitat Civil extra contractual que té en compte l’activitat dels geòlegs professionals a l’hora de realitzar un estudi geològic, presa de mostres, sondejos, assaig in situ, cates i cartografia… és a dir tots aquells treballs previs relacionats amb l’estudi o projecte visat al Col·legi, amb la condició prèvia que s’enviï el document “Avís de Projecte d’Investigació Geològica” (APIG). Aquest document s’haurà d’enviar abans de realitzar els treballs de camp i gabinet.
APIG.

Segons el RD 314/2006, de 17 de març, on s’aprova el Código Técnico de la Edificación, dins el capítol 3 “Estudi geotècnic del document bàsic de seguretat estructural – fonaments” tant l’ICOG com totes les Delegacions han adaptat els departaments de visats per fer complir la legislació vigent, en el sentit de controlar per part dels col·legis professionals, l’obligatorietat legal establerta en l’article 26 dels Estatuts de l’ICOG, aprovat per Reial Decret 1378/2001, de 7 de desembre del 2001, així com prendre unes mesures de gestió on es requereix el compliment i la signatura per part dels col·legiats del Certificat d’Autocontrol del CTE, en el qual s’indiquen els valors i les pàgines on es redacten les especificacions del CTE en els estudis geotècnics.
Aquest imprès per al certificat d’autocontrol del CTE permet als tècnics del Departament de Visats de la seu central i de les delegacions reconèixer amb més promptitud el compliment del CTE, per tant, redueix substancialment el temps de visat.
RD314/2006, de 17 març, aprovació CTE.
Certificat Autocontrol CTE.

Links d’interès:
Accés a plataforma de visats.
Programa d’amidaments de càlcul del CTE.

SEGELL DE QUALITAT GEOTÈCNICA

El 25 d’abril del 2012, el COLGEOCAT va presentar el Segell de Qualitat Geotècnica, un producte que neix amb la voluntat de millorar el servei a la societat dels estudis geotècnics que es fan al país.
Presentació Segell de Qualitat Geotècnica.

Aquest segell, de caràcter voluntari i de moment aplicat només a Catalunya, supera la no obligatorietat actual del sistema de visats. Consisteix en la revisió dels informes geotècnics, per part de COLGEOCAT, a partir d’uns Criteris de Revisió, i una Check List, aprovades per l’ICOG, i en l’elaboració final de les quals també va participar l’Associació de Consultors i Empreses de Geologia Aplicada de Catalunya (ACEGAC).
Criteris de revisió de l’ICOG dels estudis geotècnics d’edificació.
Notes addicionals als criteris de revisió de l’ICOG dels estudis geotècnics d’edificació.
Check List Segell de Qualitat Geotècnica.

Aquesta certificació de qualitat, implica lògicament el compliment de les normes geotècniques del CTE, si bé s’han afegit altres criteris i requisits amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat, transparència i traçabilitat de tots els assaigs.

El Segell de Qualitat Geotècnica és un segell afegit al Visat o Supervisat tradicional i no suposa cap sobrecost al preu actual de Visat o Supervisat.