Avís Legal

Avís Legal

El present és un Avís Legal d’obligada visualització? que regula les condicions d’ús que han de ser observades i acatades pels usuaris d’aquest lloc web. Li preguem que el llegeixi atentament ja que el fet d’accedir al mateix implica que vostè? ha llegit i accepta sense cap reserva les condicions que segueixen.

1.Informacio? de conformitat amb la LSSI.

Als efectes del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informacio? i de Comerç? Electrònic, s’informa als usuaris del present lloc web que el titular del mateix és l’IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GEÒLEGS DELEGACIÓ DE CATALUNYA (en endavant “COLGEOCAT”), domiciliat al carrer de Casp nu?m. 130, edifici COACB, planta 3ª despatx núm. 10, de Barcelona (08013), amb CIF nu?m. Q2870016I i inscrit al Registre de Col·legis Professionals de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 30/01/2015 amb la clau DEL GEOL/C i número d’assentament 201, i amb el número d’assentament 202 el Reglament pel qual es regeix la referida Delegació.

2. Condicions d’ús del lloc web.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en el lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i els bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present Avís Legal.

El COLGEOCAT podrà interrompre temporal o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així? com la prestació? de qualsevol o de tots els serveis que s’ofereixen a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís.

Tanmateix, el COLGEOCAT es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web a qualsevol usuari que incompleixi les condicions d’ús establertes en el present Avís Legal, tot això? sense necessitat de cap preavís.

Cas que el COLGEOCAT presti a través del present lloc web algun tipus de servei especial o realitzin alguna promoció? o oferta especial, en el mateix s’establiran les condicions específiques que el regulin, i la seva aplicació? prevaldrà? sobre les condicions d’ús i la resta de previsions establertes en el present Avís Legal, en cas d’incongruència o incompatibilitat entre ambdues.

3. Drets de Propietat Intel·lectual.

El COLGEOCAT és titular o llicenciatari, segons el cas, dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web, incloent descripció? de serveis, text, imatges, fotografies, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així? com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, que es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l’accés al present lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació? espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informacio? continguda en aquest lloc web que no hagi estat expressament autoritzat pel COLGEOCAT.

L’usuari s’obliga a fer ús dels continguts del lloc web de forma diligent, correcta i li?cita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets del COLGEOCAT o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure en els continguts. Tanmateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informacio? de qualsevol classe obtinguda a traves del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats adrec?ats a una pluralitat de persones amb independe?ncia de la seva finalitat, així? com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informacio?.

El lloc web correspon a un domini registrat pel COLGEOCAT que no pot ser utilitzat, excepte autorització? expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin del COLGEOCAT de cap manera que pugui causar confusio? entre els seus clients o usuaris o descre?dit del COLGEOCAT.

En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un ‘link’ o hiperenllac? entre la seva pa?gina web i aquest lloc web hauran de demanar pre?viament l’autoritzacio? expressa i per escrit del COLGEOCAT, sense que l’atorgament d’aquesta autoritzacio? impliqui una relacio? entre el COLGEOCAT i el titular de la pa?gina en que? s’estableixi el ‘link’, ni l’aprovacio? o acceptacio? per part del COLGEOCAT dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment del COLGEOCAT, qualsevol manipulacio? o alteracio? d’aquest lloc web. Consequ?entment, el COLGEOCAT no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogue?s derivar-se, d’aquesta alteracio? o manipulacio? per part de tercers.

4. Limitacio? de la responsabilitat.

El COLGEOCAT s’eximeix de tota responsabilitat respecte qualsevol decisio? adoptada per l’usuari com a consequ?e?ncia de la informacio? continguda en el present lloc web.

El COLGEOCAT rebutja tota responsabilitat sobre qualsevol informacio? no elaborada o no publicada de forma autoritzada per ells sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilitzacio? dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’acce?s als mateixos, de manera temporal o definitiva.

Malgrat prendre totes les precaucions necessa?ries per proporcionar al nostre lloc web informacions actuals i exactes, el COLGEOCAT no pot garantir el rigor ni la vige?ncia de tota la informacio? publicada, ni la inexiste?ncia d’errors o omissions, havent d’e?sser conscient l’usuari que la informacio? a la qual te? acce?s e?s subministrada en les condicions detallades en el present Avi?s Legal, sense cap garantia que la mateixa sigui exacta i actualitzada.

De la mateixa manera, el COLGEOCAT no pot garantir la continui?tat del funcionament del lloc web, ni que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. En consequ?e?ncia, el COLGEOCAT no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informa?tics i introduccio? de virus existents a la xarxa, derivats de la navegacio? per Internet necessa?ria per a l’u?s d’aquest lloc web.

5. Obligacio? dels usuaris.

L’usuari respondra? dels danys i perjudicis que el COLGEOCAT pugui patir com a consequ?e?ncia de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en el present Avi?s Legal.

Pel que fa a la navegacio?, l’usuari es compromet a observar de forma diligent i fidel les recomanacions que en el seu moment estableixi el COLGEOCAT relatives a l’u?s del lloc web i que seran publicades en el mateix.

6. Privacitat

Durant la navegacio? pel present lloc web e?s possible que l’usuari hagi o pugui facilitar determinades dades de cara?cter personal, que el COLGEOCAT processarà d’acord amb els termes descrits a la seva POLI?TICA DE PRIVACITAT , que queda incorporada al present Avi?s Legal per remissio? des d’aquest apartat.

7. Durada i Modificacio?.

El COLGEOCAT es reserva el dret a modificar els termes i condicions aqui? estipulades de forma unilateral, totalment o parcialment.

La vige?ncia temporal d’aquest Avi?s Legal coincideix per tant, amb el temps de la seva exposicio?, fins al moment en que? sigui modificat de manera total o parcial pel COLGEOCAT.

El COLGEOCAT podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnitzacio? per part de l’usuari.

8. Legislacio? i Jurisdiccio?.

El present Avi?s Legal es regeix per la legislacio? espanyola.

Tant els usuaris com el COLGEOCAT, amb expressa renu?ncia del seu propi fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir arrel d’aquest Avi?s Legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.