Colgeocat

Missió – Visió – Valors

Benvinguts al portal del COLGEOCAT, espai virtual que pretén comunicar la societat i les activitats relacionades amb la geologia, tant dins el món professional, educatiu com lúdic
Trobareu informació i continguts d’interès general per a tot tipus d’usuari com també serveis personalitzats i privats pels col·legiats, tots relacionats amb la nostra organització, les nostres funcions i les activitats i serveis que us oferim.
El COLGEOCAT és una corporació de dret públic que ofereix un punt de trobada tant pels professionals, com pels recent llicenciats i pels amics de la geologia en general.

MISSIÓ

El COLGEOCAT* representa, impulsa i divulga la professió, tot vetllant per una pràctica professional adequada, de qualitat i al servei de la societat.
*Inclou els professionals de les Ciències de la Terra, llicenciats o graduats en Geologia, Enginyers Geòlegs o bé altres títols oficials relacionats que es puguin homologar a aquests.

VISIÓ

El COLGEOCAT vol ser l’entitat de referència en l’àmbit de les Ciències de la Terra per posar en valor la professió dels geòlegs i acompanyar-los de manera útil i permanent.
Vol esdevenir representant de la garantia de qualitat en les tasques professionals relacionades amb:

 • La planificació del territori.
 • La mitigació de riscos d’origen natural.
 • L’enginyeria geològica.
 • La protecció del medi ambient.
 • L’explotació de recursos naturals.
 • La gestió del patrimoni geològic.

 

VALORS

Els principis que guien l’organització i la nostra manera d’actuar són:

 • Vocació: Il·lusió en la professió.
 • Qualitat: Pel que sabem.
 • Compromís: Amb nosaltres i amb la societat.
 • Expertesa / Professionalitat: Pel que fem.
 • Proximitat: Oberts a tothom.
 • Transversalitat: Interprofessionals.
 • Honestedat: Ho fem bé.