ACA – CONTRACTE DE SERVEIS CLAU CTN1000775

Benvolguts col·legiats,

El passat 8 de juliol, l’Agència Catalana de l’Aigua va iniciar un procediment de licitació per al contracte de serveis GESTIÓ, DIRECCIÓ I CONTROL HIDROGEOLÒGIC DE LA INSTAL·LACIÓ DE PIEZÒMETRES PER COMPLETAR LA XARXA DE CONTROL DE NIVELLS DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES DE CATALUNYA amb clau: CTN1000775.

En el Plec de Condicions Administratives Particulars, en l’apartat 10.1.2 d’Acreditació dels criteris de selecció qualitativa, es detallen els títols acadèmics i professionals del personal responsable de l’execució del contracte. Els títols considerats en el text són textualment: titulacions superiors d’enginyeria, enginyeria geològica i especialitzats en hidrologia subterrània.

Malgrat que el plec no inclou específicament la titulació de llicenciat en geologia, aquest fet és degut a una omissió no intencionada.

Donat que els llicenciats en geologia són perfectament competents per a executar amb garanties aquest contracte, COLGEOCAT ha mantingut converses amb el tècnic responsable del contracte per tal de modificar el plec de l’oferta. No obstant, segons l’ACA, per motius de compliment de terminis d’execució del contracte, no resulta viable modificar les bases.

Mitjançant aquesta noticia, COLGEOCAT i l’ACA, volen informar que seran acceptades al tràmit de licitació i adjudicació ofertes presentades que prevegin llicenciats en geologia com a tècnics responsables de l’execució del contracte.

Des de COLGEOCAT valorem molt positivament que l’Agència Catalana de l’Aigua liciti contractes de control hidrogeològic i que compti amb els geòlegs professionals com ha fet històricament.

Per a més informació,

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=2172464&idCap=206317&

o contactar amb el Sr. Josep Fraile: jsfraile@gencat.cat

Publicat el 21 de juliol del 2010