Aprovació del IV Contracte Programa

En la sessió del Govern del 22 de juny de 2010, l’ICC va aprovar i autoritzar la subscripció del IV Contracte Programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament d’Economia i Finances, i l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que correspon al període 2010-2013.

Els articles 9 i 23 de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, d’informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, preveuen que les línies d’activitat, els serveis i el finançament de l’ICC s’han d’establir en el Contracte Programa que ha de subscriure amb la Generalitat mitjançant el DPTOP, previ informe dels departaments de la Presidència i d’Economia i Finances.

La finalitat d’aquests Contractes Programa és establir, a l’ICC, uns objectius i un finançament plurianual, i avaluar anualment els seus resultats, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, per tal d’establir els mecanismes que regulin les relacions entre els organismes implicats.

Jaume Miranda i Canals
Director de l’ICC

Publicat el 15 de juliol del 2010