Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

El 28 d’abril es va celebrar l’Acte Fundacional de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, de la qual COLGEOCAT en forma part.

Els fins d’aquesta Associació són coordinar totes aquelles actuacions dels col·legis professionals de Catalunya que requereixin d’un àmbit comú, per tal de garantir la millor viabilitat i eficàcia; impulsar i recolçar totes aquelles tasques que facilitin una presència operativa en la societat catalana per part de les corporacions que hi formen part; i afavorir la més correcta aplicació de la legislació vigent relativa als col·legis professionals. 

L’Associació està constituida per 92 col·legis professionals catalans, que representen 45 disciplines professionals diferents i suposen la representació de més de 100.000 professionals arreu de Catalunya. 17 dels 92 col·legis professinals són Vocalies dins la Junta Directiva de l’Associació.

Podeu consultar la composició de la Junta Directiva i els Estatuts a la documentació addicional.

(Imatge: CNC)

Documents adjunts Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya:
Publicat el 29 de abril del 2011