CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES CENTRALS

Document a informació pública.

Per resolució del director general dOrdenació del Territori i Urbanisme de 18 de gener de 2016, previ informe de la Comissió de Política Territorial i dUrbanisme de Catalunya, sha aprovat amb caràcter previ el Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals, que abasta làmbit del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals que comprèn les comarques de lAnoia, el Bages, el Berguedà, part del Moianès, Osona i el Solsonès.  

Dacord amb lestablert a larticle 12 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, aquest document serà sotmès a informació pública.

Simultàniament, s’obre un període de consulta als ens locals i a les organitzacions econòmiques i socials, per a què en el termini màxim d’un mes puguin trametre les consideracions i suggeriments que creguin oportunes a la Direcció General dOrdenació del Territori i Urbanisme.

Es pot consultar el document AQUÍ.

 

(Font: Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme / Imatge: Catàlegs de Paisatge, Dp. Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya)

 

Publicat el 29 de gener del 2016