Cobraments i pagaments – Frau fiscal

Modificacions importants a partir del 19 de novembre.

La nova Llei 7/2012, de 29 d’octubre, (de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude), implica una modificació important en referència als cobraments i pagaments a partir del 19 de novembre.

El més significatiu es resumeix en:

1 – No es pot pagar en EFECTIU imports superiors a 2.500 si s’actua com a EMPRESARI o PROFESSIONAL;

2 – Aquest límit de 2.500 es refereix tant a un PAGAMENT TOTAL o PARCIAL; en el cas de parcial es sumen tots els imports fraccionats que s’hagin realitzat;

3 – Un pagament mitjançant entitats bancàries no es considera pagament en efectiu;

4 – La SANCIÓ resultant és del 25% de l’import, essent responsables solidaris ambdós, el PAGADOR i el RECEPTOR;

5 – La PRESCRIPCIÓ de les operacions citades són de 5 anys, fet que indica que caldrà guardar els JUSTIFICANTS de PAGAMENT durant aquest temps.

(Imatge: Wikimedia Commons)

Documents adjunts Cobraments i pagaments – Frau fiscal:
Publicat el 15 de novembre del 2012