COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC

Valoració del risc daccidents greus (Annex II del RD 975/2009) dels runams salins del Fusteret i del Cogulló.

En la tramitació de l’actualització del programa de Restauració de les activitats extractives Emerika i Roumanie, de la qual ICL és titular, als municipis de Sallent i Balsareny i Súria, el passat mes de setembre la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va encarregar al COLGEOCAT la petició d’ofertes per la contractació de dos dictàmens tècnics sobre l’estabilitat dels runams salins del Fusteret i del Cogulló i valoració del risc d’accidents greus en ambdós casos.

Amb la finalitat de disposar de criteris tècnics solvents, i per les característiques específiques dels dictàmens d’ambdues activitats extractives, la Direcció va considerar oportú fer la petició a un col·legi professional, seguint les directrius de contractació del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Aquest dictamen es basarà, principalment, en l’anàlisi de la informació presentada per l’empresa explotadora a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs a realitzar són els següents:

Recerca i recopilació de la informació existent.

Revisió de les dades aportades pel titular en el programa de restauració.

Redacció d’un informe sobre l’estabilitat geotècnia del runam.

Valoració de riscos geològics, en especial dels riscos de col·lapse i lliscament.

Valoració del risc d’accidents greus segons la caracterització del dipòsit segons l’Annex II del RD 975/2009.

Aquest mes de març hem rebut les notificacions amb les resolucions d’adjudicació d’aquests dictàmens com a dos contractes menors amb un termini d’execució de dos mesos.

 

(Imatge: runam salí del Cogulló. ICHN)

Publicat el 24 de març del 2017