COLGEOCAT celebra la seva Assemblea anual

El passat divendres 15 de març va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària 2013 del COLGEOCAT.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del col·legi, en tant que representa tots els col·legiats i la seva voluntat.
Hi van assistir una vintena de col·legiats amb dret a vot, a més dels 8 vots delegats en la Presidència i Vicepresidència del Consell de Govern.

Es van presentar i aprovar per unanimitat dels assistents tant la memòria d’activitats de la Delegació com el balanç econòmic corresponents a l’exercici 2012, de la mateixa manera que es va recolzar la proposta de pressupost presentada per l’any 2013.

En la presentació d’activitats previstes per l’any en curs, es van exposar els objectius fixats i les línies de treball endegades en el procés de segregació i constitució del Col·legi de Geòlegs de Catalunya amb entitat jurídica pròpia.
Els col·legiats assistents van expressar les seves inquietuds i necessitats i es van mostrar favorables a les accions iniciades per crear el futur col·legi amb una nova mentalitat, amb capacitat d’adaptació als continus canvis de l’entorn socio-econòmic i amb una estructura més àmplia i diversificada.
Igualment, van recolzar la gestió i optimització dels recursos propis, així com la col·laboració i sinèrgia amb altres col·legis professionals i entitats que faciliten les eines que requereix la nova entitat per oferir un ampli ventall de serveis i cobrir les diferents expectatives del col·lectiu associat.

Agraïm la presència i participació de tots els assistents.

(Imatge: Assemblea General Ordinària 2013 COLGEOCAT)

Publicat el 19 de març del 2013