COLGEOCAT sol·licita revisar la convocatòria d’una borsa de tècnics ambientals

La reacció de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener ha estat immediata i del tot positiva, modificant les bases de la convocatòria i tornant-la a publicar.

En referència a les bases i convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per la constitució d’una borsa de tècnic/a de serveis ambientals a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, amb codi MC2019035PERSO007 de 17 d’octubre del 2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 26 de d’octubre del 2019 i CVE-Núm. de registre: 2019035625, on quedava exclosa, d’entre les requerides, el grau de Geologia, i ateses les tasques assignades a la borsa a proveir i temari específic publicat, COLGEOCAT ha estat en contacte amb la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener per sol·licitar la revisió de la convocatòria, tot demanant:

– La modificació de les bases específiques, per tal que s’incloguin, addicionalment a les titulacions ja requerides, el grau en Geologia com a titulació vàlida per tal d’optar al procés selectiu i també com a mèrit de formació complementària per a la fase de concurs.

– Ampliació del termini de presentació d’ofertes.

– Tornar a publicar la convocatòria amb aquestes modificacions.


Agraïm la seva col·laboració.

https://bop.diba.cat/default.asp?C=recerca.edicions_anteriors&f1=18/11/2019&f2=18/11/2019&sl=0&sec=6.10&o=1

Documents adjunts COLGEOCAT sol·licita revisar la convocatòria d’una borsa de tècnics ambientals:
Publicat el 10 de gener del 2020