COLGEOCAT sol·licita revisar la convocatòria d’una plaça d’inspector ambiental

La reacció del Consell Comarcal del Maresme ha estat immediata i positiva

En referència a la convocatòria del procés selectiu d’una plaça d’inspector ambiental, amb codi en la Relació de Llocs de Treball TS10, Codi d’Expedient Decret 12/11, de 19 de gener de 2011, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de febrer de 2011 i CVE-Num. de registre: 022011002297, on quedava exclosa, d’entre les requerides, la llicenciatura en Geologia i l’enginyeria geològica, i ateses les tasques assignades a la plaça a proveir i temari específic publicat, COLGEOCAT ha estat en contacte amb el Consell Comarcal del Bages per sol·licitar la revisió de la convocatòria, tot demanant:

– la modificació de les bases específiques, per tal que s’incloguin, addicionalment a les titulacions ja requerides, la llicenciatura en Geologia i l’enginyeria geològica com a titulacions vàlides per tal d’optar al procés selectiu i també com a mèrit de formació complementària per a la fase de concurs,

– que no s’exclogui a cap geòleg o enginyer geòleg que s’hagi presentat al procés selectiu ja que, per la seva formació, té les capacitats professionals necessàries i requerides per a dur a terme el treball que es posa a concurs,

– que s’ampliï el termini de presentació d’ofertes

– i que es torni a publicar la convocatòria amb aquestes modificacions.

La reacció del Consell Comarcal del Maresme ha estat immediata i del tot positiva, modificant les bases de la convocatòria i tornant-la a publicar.

Agraïm la seva col·laboració.

Publicat el 4 de març del 2011