Constitució del Consell de Govern de Catalunya

El Comité Electoral responsable del procés electoral per a la renovació del Consell
de Govern de la Delegació de Catalunya ha notificat que finalment, una vegada
finalitzat el termini de presentació de candidatures i el posterior termini d’
al·legacions reglamentari, tan sols s’ha presentat una candidatura per a cada
càrrec del citat Consell.

Atenent a l’establert a l’articule 103.6 del Reglament de Régim Interior
d’aquest Col·legi professional, la Junta de Govern, en reunión de 21 de
febrer de 2022, ha acordat per unanimitat la suspensió del procés electoral
i la proclamació de les candidatures com a otorgades, procedint a la
constitució del nou Consell de Govern.


Així doncs, el Consell de Govern de la Delegació de Catalunya queda constituït
pels següents representants:


President: D. Ramón Pérez Mir (nº colegiació 2601)
Secretari: D. Roger Oriol Gibert Elias (nº colegiació 4184)
Tresorer: D. Lluis Fructuoso Barea (nº colegiació 2943)
Vocal 1: D. Albert Ventayol Lázaro (nº colegiació 163)
Vocal 2: Dª. Vinyet Solá de Roa (nº colegiació 5056)
Vocal 3: D. Emilo Orejudo Ramírez (nº colegiació 6046)
Vocal 4: D. Pere Buxó Pagespetit (nº colegiació 6039)

Documents adjunts Constitució del Consell de Govern de Catalunya:
Publicat el 25 de febrer del 2022