Convocatòria d’eleccions al Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya

Benvolguts/des col·legiats/des,

Com sabeu, el passat 28 de novembre, es va publicar el Decret 210/2023, de creació de Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. I, recentment, el dia 5 d’Abril de 2024, els Estatuts aprovats en la nostra assemblea foren publicats al DOGC Núm. 9136.

Tal i com estableix el Decret 210/2023 de creació del Col·legi, per tal de començar a exercir les nostres funcions corporatives, cal nomenar el nou òrgan de govern del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya, i és per això que es convoquen eleccions a la totalitat de càrrecs del Consell de Govern.

Per tant, seguint les indicacions del President del Consell de Govern de la Delegació del Col·legi Oficial de Geòlegs, i la disposició addicional primera del Decret 210/2023 trobareu als documents de més avall la convocatòria d’eleccions al Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya, juntament amb el calendari electoral i el full de presentació de candidatura.

Les eleccions se celebraran el divendres 12 de juliol de 2024.
Hora de celebració: de 15:00 a 18:00 hores.
Lloc de celebració: c/ Casp, 130 – Edif. COACB, planta 3ª Despatx 10 (08013) Barcelona.
Càrrecs a escollir: La totalitat del Consell de Govern

 • Presidència.
 • Vicepresidència.
 • Secretaria.
 • Tresoreria.
 • 4 Vocalies.
 • Sistema electoral: Llistes obertes.
 • Aquestes eleccions venen regulades pels articles 46 a 55 dels Estatuts del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya (DOGC Núm. 9136 el dia 5 d’Abril de 2024).
 • Les candidatures es presentaran dins els 20 dies naturals següents a la notificació de l’acord de convocatòria.
 • Les llistes electorals hauran de tenir una composició que faciliti una participació proporcionada d’homes i dones a l’òrgan de govern.
 • Cap col·legiat podrà presentar-se com a candidat a més d’un càrrec dels que hagin de ser escollits en la mateixa convocatòria.
 • Per a la presentació de les propostes de candidatures es facilita un imprès a ser reomplert pel candidat indicant nom, cognoms, càrrec al que s’opta així com la signatura d’almenys deu persones col·legiades amb dret a vot.

El calendari electoral és el següent:

 • Dilluns 13 de maig de 2024: Convocatòria d’eleccions als càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i 4 Vocalies del Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. Inici del termini per a la presentació de candidatures.
 • Diumenge 2 de juny: Finalització del termini de presentació de candidatures.
 • Dimecres 5 de juny: Constitució de la Mesa Electoral i examen de candidatures.
 • Dilluns 10 de juny: Proclamació de candidatures definitives. Enviament de la informació electoral per correu electrònic (amb papereta i indicacions per al vot postal) i a través de la web https://www.colgeocat.org
 • Divendres 12 de juliol: Celebració de les eleccions a la Seu del Col·legi al Carrer Casp, 130 Edif. COACB, Planta 3ª despatx 10 (08013 Barcelona). De 15:00 a 18:00 hores.
Documents adjunts Convocatòria d’eleccions al Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya:
Publicat el 13 de maig del 2024