DECLARACIÓ A FAVOR DEL PATRIMONI NATURAL DE CATALUNYA

Actualització de la declaració del 2014.

La Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, que agrupa entitats, col·legis professionals, entre els quals el COLGEOCAT, centres de recerca i sindicats, va presentar el 2014 una declaració conjunta a favor de la defensa del patrimoni natural.

Aquesta comissió de treball considera que no s’ha aconseguit revertir el desmantellament de les polítiques de conservació de la natura que es van realitzar entre el 2008 i el 2014 i, per aquest motiu, ha actualitzat la declaració del 2014.

Per tant, es reclama al Govern de Catalunya:

1. Impulsar vigorosament les polítiques de conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural, mesurar anualment el pressupost que shi destina, en totes les unitats, i retren comptes regularment amb transparència a la societat.

2. Recuperar, i enfortir quan sescaigui, els programes de recerca i de seguiment de la geodiversitat i la biodiversitat que han de permetre avaluar-ne lestat i mesurar regularment lefectivitat de les polítiques públiques que hi incideixen, i fer-ne públics els resultats anualment.

3. Reagrupar les competències sobre gestió i planificació del patrimoni natural amb la resta de competències ambientals en un únic departament responsable de les polítiques ambientals, i reconèixer el caràcter transversal i de les polítiques de patrimoni natural i el caràcter prevalent que la conservació del patrimoni natural ha de tenir respecte a les polítiques sectorials que més hi incideixen.

4. Tramitar, aprovar i aplicar, amb la màxima urgència, les dues eines legals bàsiques per poder conservar el patrimoni natural, la Llei de la Biodiversitat i del Patrimoni Natural i la Llei de creació de lAgència de patrimoni natural de Catalunya, i posar al dia la normativa actualment existent, ja que en bona part ha quedat desfasada.

5. Impulsar la consolidació de lAgència de patrimoni natural, com administració pública moderna i eficaç, que superi les gravíssimes disfuncions actuals, i dotar-la de lestructura, el sistema de governança, els equips humans i els mitjans econòmics necessaris per garantir-ne la màxima lefectivitat.

6. Aplicar lEstratègia Catalana del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, recentment aprovada pel govern per donar acompliment als acords del Conveni de la Diversitat Biològica de 1992, les Directives Europees i les lleis estatals a Catalunya relacionades.

7. Impulsar la consolidació de la infraestructura verda del país, entesa com a xarxa dàrees naturals i seminaturals, planificada i gestionada per garantir la prestació dels serveis ecosistèmics i el manteniment dels processos ecològics, especialment la connectivitat ecològica i paisatgística, i per oferir espais alternatius pel lleure en el medi natural, més propers on viu la major de la població.

8. Millorar laccés a la informació, la participació i la justícia en matèria de medi ambient, per a la ciutadania i les organitzacions socials, dotant a la fiscalia de medi ambient dels mitjans indispensables per poder fer front als delictes ambientals greus i activar les mesures disciplinàries contra les infraccions greus a la conservació del patrimoni natural.

Es pot consultar l’actualització ampliada de la declaració clicant AQUÍ.

 

(Font/Imatge: PatNatCat)

Publicat el 5 de setembre del 2018