Devolució de la Quota Col·legial del 2010

La Normativa de Visats vigent, aprovada per l’Assemblea General Extraordinària de l’ICOG del dia 25 de Setembre del 2010 preveu en el seu punt 2.14 que tots els col·legiats que hagin visat per un import superior a 3.000 euros en un any natural tindran dret al retorn de la quota col·legial.

Per acord de la Junta de Govern de l’ICOG el passat dia 15 de febrer, s’ha acordat el següent mètode de devolució de la quota:

1.- Cal que el col·legiat ho sol·liciti expressament.
2.- La devolució es farà efectiva a través d’un descompte en el següents visats a efectuar pel col·legiat.

Per tant, si durant el passat any fiscal 2010 has abonat en concepte de taxes de visat més de 3000, pots sol·licitar aquest descompte en futurs visats. Només cal que contacteu amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@colgeocat.org.

(Imatge: Julien Jorge)

Publicat el 3 de març del 2011