El Govern aprova el Pla cartogràfic de Catalunya

Aquest instrument determina els objectius i la coordinació de les activitats cartogràfiques de la Generalitat

El Govern ha aprovat el Pla cartogràfic de Catalunya, l’instrument bàsic de la planificació de la geoinformació de la Generalitat. El Pla determina els objectius i la coordinació de les activitats cartogràfiques i la constitució i la millora permanent de la infraestructura d’informació geogràfica de Catalunya.

Aquest pla identifica el conjunt d’informació geogràfica que l’Administració de la Generalitat i l’Administració local de Catalunya produeix i utilitza, i en determina l’estructura, la qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, l’actualització i les condicions d’accés. Aquest instrument aproxima la geoinformació catalana a la normativa europea, concretament a la Directiva INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe).

Coordinació de les activitats cartogràfiques
El Pla cartogràfic de Catalunya conté les bases generals d’actuació per programar, finançar i executar les activitats coordinades i el catàleg d’informació geogràfica. El document garanteix els nivells mínims de qualitat, actualització i disponibilitat de l’activitat cartogràfica i d’informació geogràfica relacionada a càrrec de les administracions. A més, el Pla engloba l’anàlisi de la geoinformació oficial, les característiques d’organització i la utilització de la Infraestructura d’Informació Geogràfica a Catalunya.

També s’inclouen en aquest pla les mesures de foment i la promoció dels serveis cartogràfics públics i privats i de la recerca, i la relació d’ens locals i d’altres subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d’informació geogràfica a Catalunya.

El Pla cartogràfic de Catalunya té vigència indefinida, tot i que s’ha de revisar cada vuit anys. En funció de les necessitats d’informació, la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya anualment pot actualitzar els estudis i les dades.

Jaume Miranda i Canals
Director de l’ICC

Més informació sobre el Pla.

Publicat el 7 de juny del 2010