EL GOVERN APROVA ELS ESTATUTS DE L’ICGC

Creat el febrer del 2014.

El Govern ha aprovat els estatuts de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, creat el febrer de 2014 de la fusió de l’Institut Cartogràfic, de l’Institut Geològic i de l’empresa pública GEOCAT.  

Amb l’aprovació dels estatuts, estructurats en 19 articles, queden regulades la naturalesa i  l’adscripció de la nova institució, les seves funcions i la ubicació de la seva  seu. Alhora que s’estableixen el Consell Rector i la Direcció com els òrgans de  govern i administració i aborden el règim jurídic, econòmic i patrimonial de l’Institut.

L’ICGC té competències sobre la geodèsia, la cartografia, la infraestructura de dades espacials, i sobre actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació del sòl i del subsòl.

D’entre els principals objectius d’aquesta institució destacar la generació i el manteniment de geoinformació de base fiable, tècnicament avançada, oficial i actualitzada; posar les dades, la informació i el coneixement a disposició de l’Administració i de la ciutadania, i integrar la recerca i el desenvolupament en els processos productius.  

El passat mes de desembre, el Consell Executiu va aprovar  la subscripció del primer contracte programa entre el Govern i l’ICGC per al període 2014-2017, un document que recull la planificació de les seves activitats, la previsió de resultats i els mecanismes de control i d’avaluació de la seva productivitat.

 

(Imatge: ICGC)

Publicat el 20 de maig del 2015