El RCC compta amb la cartografia municipal de prop de 600 nuclis de població

El Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) és un inventari de cartografia adreçat als productors cartogràfics. És l’òrgan bàsic d’informació cartogràfica i geogràfica relacionada de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.

La direcció i gestió del RCC corresponen a l’ICC, sota la direcció superior del DPTOP, al qual correspon, mitjançant la Secretaria competent en matèria de planificació territorial, dictar les normes i instruccions necessàries per al seu correcte funcionament.

Les funcions del Registre són les següents:

– Coordinació amb els òrgans competents per a l’aplicació de la Llei 16/2005.
– Inscripció de les resolucions d’atorgament i pèrdua de l’oficialitat.
– Facilitar al públic l’accés a la informació continguda en el Registre, en els termes establerts a la normativa aplicable.
– Facilitar als òrgans competents l’assistència necessària per a desenvolupar les funcions que, en relació amb el Registre, tinguin encarregades.
– Emissió de certificacions sobre la informació que consta en el Registre.
– Custòdia i conservació de la documentació que se li presenta i que serveix de suport als assentaments que s’hi duen a terme.
– Manifestació de les dades generals per a fer investigacions i estudis referits a la cartografia i geografia.
– Promoure la comunicació amb altres registres cartogràfics i, en particular, amb els que depenen dels organismes estatals competents.

Perquè la cartografia elaborada per les administracions o per altres subjectes, públics i privats de Catalunya, gaudeixi de caràcter oficial en aquest territori, han de complir conjuntament els requisits següents:

– Que hagi estat elaborada d’acord amb les normes i els estàndards establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4) i incorpori les metadades aprovades per aquest òrgan. Així mateix, serà necessari que s’indiquin clarament les condicions d’utilització d’aquesta cartografia.
– Que hagi estat inscrita en el RCC i, si s’escau, en el Registre Central de Cartografia.
– Que es mantingui en un estat suficient d’actualització i disponibilitat per als seus usuaris potencials, d’acord amb les normes i els estàndards
mínims de qualitat establerts per la C4, d’acord amb el que estableixi el Pla cartogràfic de Catalunya.

La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial són d’ús obligatori per a totes les administracions catalanes per a la formació de nova cartografia. En cas de no existir cartografia oficial registrada al RCC, caldrà fer servir la cartografia oficial segons la legislació estatal. Només en cas de no existir cartografia oficial es podrà fer servir cartografia no oficial.

Per inscriures en el Registre cal que les persones físiques i jurídiques, administracions i altres ens interessats facin arribar una petició escrita al RCC.

Poden accedir a la informació continguda en el Registre els departaments de la Generalitat, els ens locals, les altres administracions interessades i les persones físiques o jurídiques que ho demanin en els termes que estableix l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. L’accés al Registre, que és gratuït, s’ha d’articular per mitjà de petició escrita o bé, directament, per mitjans telemàtics, segons estableixi la C4.

Per a més informació: http://www.rcc.cat/web/rcccontent/ca/index.html

Pel que fa a la cartografia municipal de Catalunya inscrita al RCC, a 30 de juny de 2010 hi ha inscrita la cartografia de 598 nuclis de població (443 nuclis de la DGU, 67 de la Diputació de Tarragona, 56 de la Diputació de Lleida i 32 de la MMAMB).

Jaume Miranda i Canals
Director

Publicat el 28 de juliol del 2010