Eleccions a la Junta de Govern de l’ICOG

Es convoquen eleccions per la renovació de la meitat dels membres de la Junta de Govern de l’ICOG.

El divendres 13 d’abril, de 15 a 18 h., tindran lloc, a la seu central de Madrid, les eleccions per la renovació dels càrrecs de President, Vicepresident segon, Tresorer i 5 Vocals, de la Junta de Govern de l’ICOG. Ja està obert el termini de presentació de candidatures.

Per poder ser elector i/o elegible són requisits imprescindibles tenir un any d’antiguitat com a col·legiat (la data de la col·legiació haurà de ser anterior al 31 de desembre de 2010), no haver estat sancionat judicial o disciplinàriament (a excepció d’haver obtingut la rehabilitació), gaudir dels drets civils i col·legials i estar al corrent de pagament de les quotes ordinàries i extraordinàries corresponents a un any natural. 
Per presentar la candidatura és necessari emplenar l’imprès corresponent, que trobareu a la documentació addicional, on es farà constar el nom, cognoms, número de col·legiat i càrrec al qual es presenta, i estar subscrita, com a mínim, per les signatures de 10 col·legiats amb dret a vot en la data de la convocatòria de les eleccions.

Complert els terminis estipulats als Estatuts i al Reglament de Règim Interior, i d’acord amb el calendari electoral que podeu consultar a la documentació addicional, es procedirà a l’enviament de les candidatures presentades, així com de les paperetes i sobres per al vot per correu.

Consulteu tota la INFORMACIÓ.

Publicat el 15 de febrer del 2012