ELECCIONS PER RENOVAR LA MEITAT DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’ICOG

Per als càrrecs de President, Vicepresident 2º, Tresorer i 5 Vocals.

Divendres 15 d’abril, de 16 a 18 hores a la seu central a Madrid, se celebraran les eleccions per la renovació dels càrrecs de President, Vicepresident 2º, Tresorer i 5 Vocals, de la Junta de Govern de l’ICOG.  

Les eleccions estan regulades pels articles 51 a 59 dels Estatuts de l’ICOG (R.D. 1378/2001, de 7 de desembre) i pels articles 72 al 79 del Reglament de Règim Interior (RRI), modificat en l’Assemblea General de l’11 d’abril de 2015.  

Les votacions tindran lloc el mateix divendres en horari de 15 a 18 h a la seu de lICOG a Madrid.  

Tots/es els col·legiats/des podeu votar presencialment o bé per correu postal, certificat o no, i/o a través de missatgeria.

Per les votacions per correu, cal***:  

1. Emplenar la papereta de votació.

2. Introduir-la en el sobre blanc i tancar-lo. Aquest sobre no ha de portar cap senyal ni cap marca. En cas contrari, el vot es considerarà nul.

3. Aquest sobre en blanc, amb la papereta complimentada a linterior, juntament amb la fotocòpia del carnet de col·legiat o del DNI per les dues cares, sintroduiran en el sobre que porta imprès a lanvers lapartat de correus de lICOG.

4. El col·legiat indicarà en aquest sobre franquejat el seu número de col·legiat i la seva signatura, i lenviarà a  PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS APARTADO Nº 20001 F.D. 28080 MADRID.  

Cal tenir en compte que només es comptaran aquells vots que arribin a la Secretaria del Comitè abans de lhora fixada pel tancament de la votació.

El President del COLGEOCAT, Ramon Pérez, assistirà presencialment al procés de votació. Per aquells de vosaltres que així ho desitgeu, ens podeu fer arribar al COLGEOCAT el sobre amb el vostre vot, per tal que ell mateix lentregui en mà a la votació de divendres a Madrid. En aquest cas, els darrers vots es recolliran dimecres a la nostra seu del carrer Casp 130 de Barcelona (planta 3a, despatx nº 10).

Us demanem la vostra implicació en aquest procés per tal de garantir la màxima representativitat del col·lectiu en els càrrecs electes d’aquesta convocatòria.   

***A la seu del COLGEOCAT disposem de sobres per la votació.

 

(Imatge: ICOG)

Publicat el 11 de abril del 2016