GUIA METODOLÒGICA PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DE GESTIÓ DE RESIDUS MINERS

Presentació el passat 17 de novembre.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat va celebrar el passat 17 de novembre la jornada tècnica de presentació de la GUIA METODOLÒGICA PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DE GESTIÓ DE RESIDUS MINERS, dintre de làmbit daplicació del Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de lespai afectat per activitats mineres.

Aquesta normativa i les seves posteriors modificacions transposen la Directiva 2006/21/CE sobre gestió dels residus dindústries extractives, definint els procediments de gestió dels residus sòlids i aigües residuals procedents de les activitats extractives i el contingut dels plans de gestió dels mateixos, establint una garantia específica per aquests.

També introdueix novetats importants com el recàlcul anual de la fiança en funció de les superfícies restaurades o la impossibilitat de caducar lautorització fins que els terrenys no estiguin totalment restaurats.

El RD estableix també que, cada 5 anys, lentitat explotadora està obligada a revisar el pla de restauració i a introduir modificacions en el cas que shagin produït canvis substancials que afectin el que preveu el pla, inclosos canvis en lús final del sòl.

Per laplicació a Catalunya daquest Reial Decret, que no ha estat encara incorporat a la normativa catalana, el DTES publica aquesta guia que detalla requisits que poden ser dinterès pel col·lectiu dels geòlegs pel desenvolupament de la seva activitat. Així, el requisit destudis previs globals sobre el medi amb els plans de restauració nous i els que shagin de renovar, la caracterització geotècnica del terreny on shagin demplaçar infraestructures de gestió de residus miners, lavaluació de riscos o lanàlisi destabilitat de runams, etc. són aspectes daquesta Guia que interessen al col·lectiu de geòlegs.

Més informació i descàrrega de la Guia Metodològica, ponències de la jornada i altres documents dinterès AQUÍ.

 

(Imatge: restauració pedrera Samson (Collserola) Font: DTES (presentació Jornada))   

Publicat el 20 de novembre del 2015