Importants millores en la renovació de l’assegurança de RCP associada als visats

L’ICOG renova l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional associada als visats amb substancials millores.

Després d’una intensa negociació amb la companyia d’assegurances Zurich, l’ICOG ha subscrit una pòlissa de responsabilitat civil professional per col·legiats per a l’anualitat del 2013, que manté les condicions econòmiques i contractuals de l’anualitat 2012, incloent cobertura de responsabilitat civil general i responsabilitat civil patrimonial fins al límit contractat, amb un sublímit per víctima de responsabilitat civil patrimonial de 150.000 .

Així mateix, ha subscrit una pòlissa de responsabilitat civil professional per laboratoris acreditats per a la construcció, on es mantenen les mateixes condicions que l’annualitat 2012 (ANNEX 1).

Les noves cobertures de responsabilitat civil general i responsabilitat civil patrimonial, suposen una millora substancial en la pòlissa subscrita el 2012 en línia amb algunes pòlisses d’altres companyies, que intenten subscriure pòlisses amb col·legiats amb aquestes cobertures complementàries.

Així mateix, per decisió de Zurich, es comunica als col·legiats que per tenir dret a la cobertura d’assegurat, el col·legiat haurà de seguir inscrit a l’ICOG en el moment en què potencialment es produeixi el sinistre, excepte en el cas de reclamacions a hereus de col·legiats morts.

Podem afirmar sens dubte, que la pòlissa subscrita per l’ICOG, associada a visats, és la millor del mercat per cobrir la responsabilitat civil d’estudis geològics i geotècnics, tant en cobertures com en import. Els avantatges per als col·legiats figuren en l’ANNEX 2.

La pòlissa de SRCP signada amb Zurich porta adjunt un nou protocol d’actuació en cas de sinistres (ANNEX 3), que ve visualitzat amb el diagrama de flux del procediment d’actuació en cas de sinistres (ANNEX 4) i l’imprès del comunicat de sinistres de SRC per col·legiats (ANNEX 5).

Publicat el 15 de gener del 2013