Informació de l’Assemblea Anual 2011 de l’ICOG

El passat dissabte 9 d’abril va tenir lloc l’Assemblea anual del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Madrid, màxim òrgan de govern de la Seu Central i les respectives Delegacions de la nostra entitat.

Prèviament, els punts de l’ordre del dia van ser discutits per la Comissió Mixta Delegacions-Seu Central el divendres dia 8 en una reunió, que va durar de les 19:00 h. a les 23:00 h., on es va comprovar l’existència de diverses postures davant dels temes més importants a tractar a l’Assemblea.

L’Assemblea va començar a les 10:00 h. i va transcórrer sense interrupcions fins a les 16:00 h. del dissabte dia 9, tractant-se la totalitat dels punts de l’ordre del dia així com les preguntes formulades per escrit en els dies anteriors.

En breu la secretaria de l’ICOG tindrà disponible un acta provisional que haurà de ser referendada a la propera Assemblea l’any vinent. Des de Colgeocat, però, ens creiem en l’obligació d’informar, encara que sigui de forma preliminar, dels acords presos en aquesta Assemblea i de la postura dels representants i els vots delegats pels col·legiats de Colgeocat al respecte.

Els representants de Colgeocat van ser el Sr. Joan Escuer i el Sr. Ramon Pérez (President i Vicepresident del Consell de Govern) que duien, mitjançant vot delegat, la representació formal d’un total de 136 col·legiats de la Delegació catalana. Així mateixa cal destacar la presència del Sr. Carles Hellín (primer President del Consell de Govern de Colgeocat, membre del Consell Consultiu de l’ICOG) a títol personal, que va exercir d’interventor en la validació de vots delegats (un total d’uns 630) i el recompte de vots, junt amb altres representants de l’ICOG, tasca que es va allargar de les 10:00 h. a les 14:00 h. Des d’aquí el nostre agraïment al Sr. Carles Hellín i a la Sra. Nieves Sánchez pel que ens consta va ser una tasca força feixuga.

Sense cap dificultat es van aprovar l’acta de l’Assemblea anterior de l’any 2010, la Memòria d’activitats del 2010 de l’ICOG i les de les respectives delegacions.
Es van aprovar els comptes del 2010 i els pressupostos pel 2011. Val a dir que TOTS els pressupostos pel 2011 contemplen una disminució d’ingressos que obligarà a extremar el control de la despesa per part de tot l’ICOG. Igualment es van aprovar les diferents propostes de distinció a diversos col·legiats, així com la Memòria d’activitats de la Comissió Nacional de Títols Professionals.
I també es va aprovar el punt que modifica la Reforma del Règim Sancionador per tal d’adaptar-lo a la legalitat vigent.

En el punt de la Reforma puntual de la Normativa de Visats i Supervisats es va tractar la revisió a l’alça de les tarifes. Aquesta pujada va ser presentada, el 19 de març, a la Comissió Mixta de Saragossa i ha estat exposada públicament a la Web de l’ICOG. La pujada va ser aprovada, però en un valor inferior al proposat, quedant aprovat un augment del 7% de mitjana amb els vots en contra de Colgeocat i de la Delegació d’Astúries. També es van aprovar noves llistes de comprovació, si bé aquestes no seran d’aplicació obligatòria en aquells aspectes que la llei així no ho faci explícit. Donada la importància del tema i la repercussió que pot tenir en l’evolució de l’exercici es aprovar revisar, tant les tarifes com l’aplicació de les llistes, el proper octubre de 2011.

És en el punt de l’acompliment del Règim Financer de les Delegacions on es va produir el debat més intens. En el balanç d’ingressos i despeses de 2010 la seu central va presentar un balanç positiu de 207.000 , mentre que les quatre Delegacions van presentar totes balanços negatius, per una quantitat total de 83.000 . La Seu Central justifica aquests números com el fruit dels dos plans d’austeritat implementats per la seva Junta de Govern, mentre que les delegacions(que també han implementat més d’un pla d’austeritat) consideren que el Règim Financer, pel qual el 60% de les quotes dels col·legiats de cada delegació i el 10% dels seus visats es queden a la seu central de l’ICOG, explica en gran mesura aquesta diferència. Després d’una llarga discussió, que de ben segur quedarà reflectida en l’acta que redactarà el secretari de l’ICOG Sr. Manuel Regueiro, es va procedir a les votacions. El resultat, per un marge de 20 vots, va ser el següent:

– la suspensió per al 2011 de l’actual Règim Financer;

de forma eventual i només pel 2011, el Règim queda de la següent forma: el 25% de les quotes dels col·legiats i el 5% dels visats es queden a la seu central de l’ICOG;

– el compromís ferm, per part de tot l’ICOG, d’analitzar i estudiar com es pot millorar el Règim Financer de les Delegacions, sense que la seu central vegi compromeses les seves obligacions;

– el rescat financer de la Delegació d’Astúries amb els controls pertinents donada la seva falta de liquiditat.

Per acabar, voldria agrair la participació de tots aquells col·legiats i col·legiades que, mitjançant la seva delegació de vot, han fet possible l’expressió de les postures de Colgeocat i aquests resultats.

Quedo a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o ampliació d’informació.

Ben cordialment,

Joan Escuer i Solé
President del Consell de Govern
Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Delegació de Catalunya

Publicat el 11 de abril del 2011