INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

En funcionament a partir de l’1 de gener de 2014.

El DOGC 6487 de 24 d’octubre recull les mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic vinculada al Departament de Territori i Sostenibilitat, en particular el procés de fusió de lInstitut Cartogràfic de Catalunya i lInstitut Geològic de Catalunya, que integraria, alhora, el procés de dissolució de Geocat, Gestió de Projectes, SA.  

Del procés de fusió en resultaria una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, tècnica i econòmica, i plena capacitat per a l’exercici de les seves funcions, amb competències sobre geodèsia, cartografia, infraestructura de dades espacials de Catalunya, i actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl.  

La dissolució de l’ICC i l’IGC serà efectiva amb l’entrada en funcionament, l’1 de gener de 2014, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.     

Tota la informació clicant a DOGC 6487.

Documents adjunts INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA:
Publicat el 24 de octubre del 2013