L’Ajuntament de Barcelona estima el Recurs de Reposició presentat per Colgeocat

Colgeocat va presentar un Recurs de Reposició per sol·licitar la revisió de la convocatòria de 5 places en la categoria de Tècnic/a Superior en Ciències de l’Ajuntament de Barcelona.

En referència a la convocatòria de 5 places en la categoria de Tècnic/a Superior en Ciències de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per Decret de la Gerència Municipal de 21 de gener de 2011 i publicat al DOGC de 15 de febrer de 2011 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’1 de febrer de 2011, CVE-Núm. de registre 022011002059, i ateses les tasques assignades a la plaça a proveir i temari específic publicat, Colgeocat va presentar un Recurs de Reposició per sol·licitar la revisió de la convocatòria.

En aquest recurs es sol·licitava:

– la modificació de les bases específicques, incloent, addicionalment a les titulacions ja requerides, la llicenciatura en Geologia i l’enginyeria geològica com a titulacions vàlides per tal d’optar al procés selectiu i també com a mèrit de formació complementària per a la fase de concurs,

no excloure a cap geòleg o enginyer geòleg que s’hagués presentat al procés selectiu ja que, per la seva formació, té les capacitats professionals necessàries i requerides per a dur a terme el treball que es posa a concurs,

– l’ampliació del termini de presentació d’ofertes,

– i que es tornés a publicar la convocatòria amb aquestes modificacions.

En base a la informació aportada en el recurs i a les gestions realitzades, la nostra petició ha estat estimada, publicant-ne la modifiació de les bases al DOGC de 5 d’abril de 2011, acceptant les titulacions de llicenciatura en Geologia i l’enginyeria geològica, i obrint un termini de presentació d’instàncies per participar en el procés, sense perjudici de la validesa d’aquelles sol·licituds presentades amb anterioritat.

Agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, i animem als geòlegs a presentar-se a un concurs molt interessant.

Documents adjunts L’Ajuntament de Barcelona estima el Recurs de Reposició presentat per Colgeocat:
Publicat el 12 de abril del 2011