LICOG RECORRE EL REAL DECRETO 1000/2010 DE VISATS

L’ICOG demana la suspensió de laplicació del Real Decreto fins que es pronunciï el Tribunal Supremo

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs ha interposat, el 30 de setembre de 2010, un recurs contenciós-administratiu contra el Real Decreto 1000/2010 sobre visat col·legial obligatori, i a sol·licitat com a mesura cautelar la suspensió de la vigència del Real Decreto fins que el Alto Tribunal es pronunciï sobre la legalitat del mateix.

La sol·licitud de la suspensió de la vigència es basa en els perjudicis que laplicació del Real Decreto tindrà per als interessos públics i generals, en particular la seguretat dels ciutadans i dels seus bens.

La Corporació recurrent a impugnat el Real Decreto defensant el que considera que son interessos públics, atès que el visat és una funció díndole pública a la qual correspon una comesa essencial, com és el control de la integritat del projecte, la correcció formal de determinats treballs professionals, de la capacitat i legitimitat del professional que es responsabilitza dells i de lajust dels treballs a les normes daplicació. Funció que, segons la jurisprudència del Tribunal Supremo, solament poden exercir els Col·legis Professionals.

El Col·legi destaca en el seu recurs la importància del visat de lestudi geotècnic en ledificació, lobjectiu del qual és assegurar que ledifici té un comportament estructural adequat enfront les accions i influències previsibles a les quals pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst. Amb el Reial Decret impugnat no resulta obligatori el visat de lestudi geotècnic.

De labsoluta incoherència del sistema implantat pel Real Decreto recorregut ja avisava la pròpia Administración General del Estado, concretament el Ministerio de Medio Ambiente, que va informar en contra del Real Decreto assenyalant la seva il·legalitat, doncs entenia que dacord amb la Ley de Ordenación de la Edificación el visat dels projectes parcials o dels documents tècnics que completen el projecte dedificació, com lestudi geotècnic, resulta obligatori.

A l’escrit del Col·legi de Geòlegs també s’alerta de la disminució de garanties per als ciutadans, atès que en deixar-se de visar els treballs deixarien destar coberts per lassegurança de responsabilitat civil associada al visat col·legial, que actualment cobreix un risc, com a assegurament bàsic, de 450.000 euros per sinistre.

A més de les objeccions del Ministerio de Medio Ambiente respecte de làmbit de ledificació, el Consejo del Estado també alertava del risc del Real Decreto en làmbit de lobra civil, doncs la substitució del visat pel control de les oficines de supervisió de projectes és, a criteri del Alto Órgano Consultivo, insuficient, no sent equiparables, de cap manera, els nivells de control.

Ara laplicació del Real Decreto queda pendent de la decisió del Tribunal Supremo sobre la mesura cautelar de suspensió de la vigència. El Col·legi de Geòlegs assenyala en el seu escrit la més recent doctrina del Tribunal Supremo (Autos de 14, 16 i 20 de juliol en els quals es suspenia la vigència dun altre Real Decreto) que ha establert que al Govern no li és suficient amb al·legar el genèric perjudici que per linterès general pot subjeure a la suspensió de la vigència duna disposició reglamentària, sinó que han dacreditar-se concrets perjudicis derivats de ladopció de la mesura cautelar sol·licitada perquè aquesta no es pugui adoptar.

Font: ICOG

Comunicat COLGEOCAT: MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE VISATS: DATA D’APLICACIÓ 1 D’OCTUBRE DE 2010

Publicat el 13 de octubre del 2010