MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE VISATS: DATA D’APLICACIÓ 1 D’OCTUBRE DE 2010

NULL

Benvolguts/des col·legiats/des,

El passat dijous 23 de setembre es celebrà a Colgeocat una Assemblea Extraordinària per a debatre la proposta de modificació de la Normativa de Visats, en vistes a l’entrada en vigor del RD 1000/2010 a partir del 1 d’octubre.

En l’esmentada Assemblea es van aprovar per unanimitat  diferents punts a proposar i defensar a l’Assemblea Extraordinària del dissabte 25 de setembre a la seu del ICOG a Madrid.

L’endemà, divendres 24 de setembre al vespre, es va celebrar a Madrid una reunió amb caràcter d’urgència dels representants de totes les Delegacions i del ICOG, per tal de tractar els punts plantejats per la Delegació de Catalunya i la seva viabilitat.

La posició de la Delegació de Catalunya avalada pel resultat de l’assemblea extraordinària de Colgeocat, implica de forma ben explícita exigir que no hi hagi precipitació i que existeixi el suficient consens en les decisions a prendre donat el nou escenari i les múltiples qüestions.

Arran de l’acta de l’assemblea de Catalunya el president de l’ICOG va demanar una valoració legal de la necessitat de modificar la normativa de visats. Segons aquesta valoració (pdf adjunt), redactada pel advocat dels serveis jurídics de la seu central de l’ICOG, es recomanava modificar la normativa actual de visats,  de cara a no afectar a les cobertures dels visats que es realitzessin a partir del dia 1 d’octubre.

Donada aquesta valoració, es va replantejar la postura de la Delegació de Catalunya d’aturar la reforma. No obstant la posició catalana, gràcies al resultat de l’assemblea extraordinària de Colgeocat, va servir per promoure un acord en l’Assemblea de Madrid per unanimitat dels pocs assistents. La modificació de la normativa de visats s’ha aprovat amb els següents condicionants.

Cap mena de diferencia pràctica entre Visat i Supervisat, si bé el visat es fa a petició del client, i el supervisat es fa a petició del geòleg.

Creació d’un grup de treball, a proposta de la Delegació catalana,  per a redactar una futura normativa de Visats i Supervisats, tant des del punt de vista tècnic com pel que fa a l’enfoc del Visat i del paper del Col·legi en el nou escenari.

Reunions de treball amb tots els implicats en el procés de visat i de revisió tècnica d’informes geotècnics com son Asseguradores, Col·legis Professionals d’arquitectes i enginyers, així com amb les administracions.

Per tant, s’aconseguia desbloquejar la situació, tant pel que fa al compliment de la normativa aplicable a partir del 1 d’octubre, com pel que fa a les exigències de l’assemblea de Catalunya, tot i que no en la seva totalitat.

Pel que fa a la resta de punts plantejats des de l’Assemblea de Catalunya, no s’han tingut en compte, de manera que;

S’aprovà una rebaixa del preu del visat.

No s’ha considerat cap modificació del règim financer de les Delegacions envers la seu central de l’ ICOG.

Cal fer esment explícit que aquests dos punts suposen un greu problema econòmic per a les Delegacions, ja que a part de la davallada d’ingressos per la pròpia rebaixa, el 10 % de l’import del Visat i el 60 % de les quotes de col·legiació van a la caixa de la seu central de l’Icog en compliment del Reglament de Regim Interior vigent i del Règim Financer establert.

Aquest fets comprometen seriosament la viabilitat econòmica a curt termini del Colgeocat. Tot i això aquesta nova normativa es provisional i pot ser modificada i substituïda en l’assemblea general de l’ICOG de 2011.

El dilluns dia 4 d’octubre es constituirà el Grup de treball intercol·legial, on hi seran presents representants de la Delegació de Catalunya, amb el recolzament i treball dels membres de la Comissió de Geotècnia, que es van reunir aquest mateix dilluns 28 de setembre per a valorar el resultat de l’assemblea i posar-se a treballar en un nou marc normatiu pel Visat Col·legial.

A efectes pràctics cal dir que a partir del dia 1 d’octubre tots els col·legiats podran escollir entre fer el tradicional Visat o el nomenat supervisat.

Per a fer el Visat caldrà que es tingui petició expressa del client, i per a fer el Supervisat n’hi haurà prou amb la demanda per part del Col·legiat.

Totes les tarifes es veuen rebaixades i tindran el mateix cost tant el Visat que el Supervisat.

Visat i Supervisat tindran les mateixes exigències de revisió tècnica.

Visat i supervisat tindran la mateixa cobertura d’assegurança.

Afegir que la nova normativa (s’adjunta en pdf) aprovada es troba en una situació de provisionalitat manifesta i a l’espera dels treballs a desenvolupar pel Grup de treball que es formarà a propòsit. De ben segur que aquest farà la seva feina i caldrà tornar a modificar la normativa de visats, cosa que des de Colgeocat es creu s’hauria hagut que fer abans d’aprovar-la.

Els resultats de l’assemblea extraordinària de Catalunya explicitats en l’acta signada pels 40 assistents a la mateixa van ser llegits a l’assemblea extraordinària convocada per l’ICOG (una vintena d’assistents i un centenar i escaig de vots delegats) , amb una posició que si bé no ha pogut estar considerada en la seva totalitat, ha servit per a replantejar tot el procés i deixar temes crucials al damunt de la taula que tindran que resoldre’s amb el màxim d’urgència i interès per assegurar tant la continuïtat de la Professió de Geòleg i la seva representació en la societat com de la pròpia Delegació de Catalunya

Signat
Joan Escuer en representació del Consell de Govern de COLGEOCAT.

NORMATIVA DE VISADOS
NORMATIVA DE SUPERVISADOS

Documents adjunts MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE VISATS: DATA D’APLICACIÓ 1 D’OCTUBRE DE 2010:
Publicat el 30 de setembre del 2010