Nova Check List per la revisió dels estudis geotècnics

L’octubre del 2010, des de l’ICOG i amb representants de cada delegació, es va constituir un grup de treball per al seguiment i millora de la normativa de visats i supervisats, així com la creació d’un comitè tècnic per a la realització d’unes noves "check lists" o llistes de revisió dels treballs geològics.

L’objectiu principal d’aquestes noves llistes de revisió, aplicables a moltes de les activitats dels geòlegs, i en particular als treballs geotècnics, és establir criteris de revisió que, a part de vetllar pel compliment de la normativa del CTE, contemplin també aspectes com la transparència i ètica en la informació, i traçabilitat dels assaigs.

Segons Assemblea General Ordinària de l’ICOG, celebrada el passat 9 d’abril a Madrid, es va decidir que l’aplicació d’aquestes noves llistes de revisió fos, de moment, facultativa per sol·licitud del propi col·legiat.

Des de la Comissió de Geotècnia de Colgeocat, i amb la voluntat de millorar la qualitat i la transparècia dels informes geotècnics, i, en conseqüència, el servei als clients del col·lectiu de geòlegs, i amb independència del visat/supervisat tradicional, es procedirà a la revisió, a nivell intern i sense cap cost per col·legiat, en base a aquestes noves llistes.

Aquesta revisió, per aquell col·legiat que així ho sol·liciti, es traduirà, si l’informe conpleix tots els requisits, en un Segell de Qualitat de Colgeocat, addicional al visat/supervisat.

Adjuntem la llista establerta per a estudis geotècnics d’edificació. Bàsicament, no hi ha res que excedeixi el CTE, si bé es reforcen els conceptes de transparència en la informació, i traçabilitat dels assaigs. La llista s’acompanya d’uns criteris d’aplicació, que s’han modificat a partir dels existents amb anterioritat.

En propers actes de la Comissió de Geotècnia de Colgeocat, es divulgarà aquesta llista entre el nostre col·lectiu, així com entre altres col·lectius professionals i entitats administratives o asseguradores, amb la intenció de que a mig termini, siguin aquests els que demanin el Segell de Qualitat de Colgeocat.

Documents adjunts Nova Check List per la revisió dels estudis geotècnics:
Publicat el 15 de juny del 2011