NOVA REFORMA DEL IRPF

A partir del 4 de juliol de 2014, els autònoms amb baixos ingressos es poden aplicar un tipus reduït de IRPF.

 Els professionals autònoms que guanyin menys de 15.000 euros  anuals poden aplicar el 15% de IRPF.

Per realitzar el càlcul, es prendran com a referència els rendiments íntegres,  per la qual s’entén tots els ingressos  de lactivitat menys les despeses. En una equivalència del benefici de l’activitat.

  Respecte al cas dels autònoms que tenen nomina la normativa indica les següents limitacions per aplicar el 15%:

   1. Que el volum de rendiments íntegres de l’exercici 2013 sigui inferior a 15.000 euros.

  2. Aquets 15.000 han de representar mes del 75%  de la suma de els rendiments  de lactivitat econòmica  mes els rendiments del treball.

  Per la qual cosa els que tinguin la doble condició dautònoms i assalariats hauran de fer aquest percentatge per si compleix el 2n requisit.

 A més, per poder aplicar aquest tipus de retenció, els professionals han de comunicar al pagador dels rendiments aquesta circumstància, quedant obligat el pagador a conservar la comunicació degudament signada.

Documents adjunts NOVA REFORMA DEL IRPF:
Publicat el 23 de juliol del 2014