NOVA REFORMA FISCAL

A partir de l’1 de gener de 2015.

Des del dia 1 de gener de 2015 es posen en marxa els nous canvis a la reforma fiscal aprovada pel Govern:

* IRPF:  

Les retencions per als autònoms es rebaixen del 21% actual al 19% durant lany 2015 i al 18% durant lany 2016.

Per altra banda, els treballadors autònoms amb rendes inferiors a 15.000 mantindran el 15% que es va impulsar des del juliol de 2014.

Selimina la deducció per compte estalvi-empresa i la deducció per lobtenció de rendiments de treball i activitats econòmiques.

Selimina la deducció per lloguer de residència habitual. Tanmateix, es manté transitòriament per als contribuents que hagin subscrit un contracte darrendament abans de l1 de gener de 2015, i pel qual hagin satisfet, abans daquesta data, quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual i sempre que el contribuent hagi tingut dret a la deducció.

Es creen deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec dels contribuents que duguin a terme una activitat per compte propi o daltri.

Se simplifiquen les taules damortització. Sestableix una taula nova de 10 grups dactiu i es regulen nous coeficients i períodes damortització.

Despeses per atencions a clients o proveïdors. Es limita la quantitat a deduir  daquestes despeses a l1% de limport net del volum de negoci del mateix període impositiu.

 * IMPOST DE SOCIETATS: es redueix al 28% durant lany 2015 i al 25% a lany 2016. Les empreses de nova creació tributaran al 15%  en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, excepte si té dret a un tipus inferior.

* I+D: les empreses que destinin més dun 10% de la seva xifra de negoci a aquest tipus dactivitats podran deduir-se fins a 5 milions deuros (abans eren màxim 3 milions).

* En el règim destimació directa, modalitat simplificada, hi ha una modificació important per destacar: des del 2015, limport que es deduïa per provisions i despeses de difícil justificació, que era del 5%, es manté, però sestableix un import màxim per aquest concepte de 2.000 anuals de deducció.   

Publicat el 19 de desembre del 2014