PROJECTES QUADRIENNALS D’INVESTIGACIÓ EN MATÈRIA D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA

Termini de presentació fins el 17 de maig del 2014.

La Resolució CLT/840/2014, de 10 d’abril, per la qual es convoca concurs públic per a l’aprovació de projectes quadriennals d’investigació en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2014-2017, té com a objecte regular el procediment per la selecció de projectes d’investigació que es tinguin que desenvolupar a Catalunya durant aquest període, i que comportin intervencions arqueològiques o paleontològiques, de conformitat amb el que estableix l’article 3.2.a) del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, els quals han de complir els requisits que s’estableixen en aquest.     

Els projectes que siguin aprovats segons aquesta convocatòria podran prendre part en la convocatòria de subvencions que, si escau, convoqui l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

L’aprovació del projecte no comporta l’autorització de la intervenció o intervencions, arqueològiques o paleontològiques, que s’hi incloguin, de manera que les autoritzacions esmentades hauran de ser sol·licitades i obtingudes.      

Poden participar en la convocatòria:  

a) Les universitats catalanes amb departaments o unitats relacionades amb l’arqueologia o a la paleontologia.

b) Els instituts de recerca arqueològica o paleontològica.   

c) Els museus amb col·leccions d’arqueologia i/o de paleontologia.  

d) Les empreses d’arqueologia i paleontologia, sempre que acreditin la disponibilitat de la infraestructura necessària per garantir la qualitat de la recerca (laboratoris, equips informàtics i equipament en general).  

e) Grups de recerca, formats per diverses persones físiques, empreses o entitats, que acreditin disposar de la infraestructura necessària per garantir la qualitat de la recerca.

El termini de presentació finalitza el 17 de maig del 2014.

Documents adjunts PROJECTES QUADRIENNALS D’INVESTIGACIÓ EN MATÈRIA D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA:
Publicat el 28 de abril del 2014