Publicació de lAtles topogràfic de Catalunya (4a ed.)

El juliol de 2010 lICC va publicar la 4a edició de lAtles topogràfic de Catalunya, en format de paper

Aquesta edició conté 448 pàgines, 202 de les quals corresponen al mapa topogràfic 1:50 000. Senriqueix amb la incorporació de noves bases cartogràfiques, com el mapa de carreteres 1:275 000, fraccionat en 12 pàgines i completat amb lampliació de les principals àrees urbanes a 1:130 000, i el mapa municipal i comarcal 1:500 000, fraccionat en 4 pàgines.

El cos de cartografia específica es troba precedit també per un apartat de cartografia general, dàmbit català essencialment, i europeu, amb mapes complementats amb taules de dades numèriques i textuals: població, superfície, distàncies per carretera, relació dels principals cims, cursos fluvials i estanys, i gentilicis comarcals i dels estats dEuropa i llurs capitals. Tota aquesta informació té com a objectiu complementar lAtles amb dades significatives sobre el territori i la seva població.

La informació de lAtles prové essencialment de les bases cartogràfiques de lICC a la mateixa escala. El contingut del mapa 1:50 000 sestructura en: altimetria, coberta vegetal, planimetria, informació temàtica i turística, i espais protegits. La informació planimètrica procedeix del mapa topogràfic a la mateixa escala i la informació de carreteres prové de la Direcció General de Carreteres (DPTOP) i del Ministerio de Fomento.

També són de font externa el traçat del Senders de Gran Recorregut (Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya) i els espais naturals de protecció especial i els que formen part del PEIN (DMAH). Els noms de lloc han estat transcrits segons el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (2a edició, 2009) publicat per la Generalitat de Catalunya i validat per lInstitut dEstudis Catalans i els ajuntaments respectius.

Per facilitar la lectura amb continuïtat territorial, cada pàgina de cartografia conté una franja de solapament amb les pàgines veïnes.

Laltra part important de lAtles és líndex toponímic, més ampli que el de les edicions anteriors. Sha dividit en 3 parts:
– General: recull tots els topònims que es troben en latles en qualsevol de les seves escales de representació. Contempla 54 316 noms de lloc.
– El segon índex conté la totalitat dentitats de població endreçats per comarques i municipis.
Són un total de 5 271 nuclis.
– El darrer contempla els 947 municipis de Catalunya ordenats alfabèticament.

De cada nom de lloc sofereix el concepte geogràfic, el municipi, la comarca, la pàgina de mapa i escala, i les coordenades UTM don es troba el nom.

LAtles permet una gran multiplicitat dusos i ofereix respostes precises tant a lusuari novell en el maneig de mapes com al lector experimentat en la interpretació de la cartografia.

Jaume Miranda i Canals
Director

Documents adjunts Publicació de lAtles topogràfic de Catalunya (4a ed.):
Publicat el 19 de novembre del 2010