Recursos Geotèrmics d’Origen Profund a Catalunya (RGOPCat): síntesi del seu potencial

La geotèrmia d’origen profund és un recurs energètic existent a diversos indrets de Catalunya, poc coneguda i amb un potencial d’explotació i ús molt elevat. Amb la finalitat de contribuir a la divulgació del coneixement
actual que es té d’aquest recurs energètic com a font d’energia renovable, l’ICGC ha elaborat el document RGOPCat (Recursos Geotèrmics d’Origen Profund a Catalunya (RGOPCat): síntesi del seu potencial).

Aquest téper objectius mostrar la localització i classificació dels recursos geotèrmics profunds de base en funció del seu context geològic i sintetitzar els indicis i usos coneguts associats a cadascun d’ells. En base a les dades disponibles, s’hi inclou una estimació de les profunditats i temperatures que podrien assolir-se en cadascun dels reservoris identificats i els seus usos potencials.

Geoíndex – Geotèrmia profunda. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (icgc.cat)

Documents adjunts Recursos Geotèrmics d’Origen Profund a Catalunya (RGOPCat): síntesi del seu potencial:
Publicat el 24 de novembre del 2022