RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA EN L’IVA

Samplia el termini per acollir-se al nou Règim del Criteri de Caixa de lIVA.

La Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors instaura l’IVA de CAIXA per a les empreses i autònoms amb les següents funcionalitats:  

1. L’IVA es repercuteix i es dedueix en funció de la data de pagament i de cobrament i no de la data de la factura.  

2. És aplicable a empreses amb un volum d’operacions inferior a 2.000.000 .

3. Cal optar-hi abans del 31 del 12 de l’any mitjançant declaració censal. S’AMPLIA EL TERMINI FINS EL 31 DE MARÇ DEL 2014, segons el RD 1042/2013, de 27 desembre.  Atès que normalment els empresaris que sacullin al Règim de Caixa presenten declaracions trimestrals, en cas que lopció es faci amb posterioritat al 31 de desembre de 2013 es començaran a aplicar els nous criteris a partir de l1 dabril de 2014. En cas que lempresari en qüestió presenti declaracions mensuals pel fet destar inscrit al Registre de Devolució Mensual, aplicarà el règim a partir del mes següent a la data en què hagi presentat lopció.  

4. Les importacions i adquisicions intracomunitàries estan excloses.   

Aquesta fiscalitat sols tindria beneficis significatius si la activitat i els terminis de pagament dels CLIENTS són regulars. No obstant, si que és possible que el PROVEïDORS s’hi acullin i això implicarà que les seves factures no siguin deduïbles fins que es paguin.  

Per tal de clarificar la fiscalitat caldrà que en la FACTURA consti expressament RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA. Si és així, caldrà tenir-ho present en el registre comptable i adaptar les aplicacions informàtiques de comptabilitat.  

Més informació i detalls AQUÍ.

 

(Font: APttCB)

Documents adjunts RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA EN L’IVA:
Publicat el 19 de desembre del 2013