Revisió gratuïta dels estudis geotècnics presentats pels ciutadans

El Col·legi de Geòlegs es posa al servei dels ciutadans per resoldre tots els dubtes que plantegin sobre la possible signatura d’estudis geotècnics per part de persones sense qualificació professional.

Davant la falsificació de signatures de almenys tres geòlegs en diferents estudis geotècnics, la Comisión Permanente de la Junta de Govern del Col·legi de Geòlegs, ha pres una sèrie de decisions:

1r.- Donat que des de l’1 d’octubre de 2010 el visat dels estudis geotècnics per edificació és facultatiu, d’acord amb el R.D. 1000/2010 de visats obligatoris, el Col·legi revisarà gratuïtament tots aquells estudis geotècnics que presentin els ciutadans que tinguin dubtes raonables d’incompliment del Codi Tècnic de l’Edificació.

2n.- La revisió es realitzarà sobre els dubtes que els ciutadans plantegin, definits prèviament a l’enviar al Col·legi l’estudi geotècnic objecte de consulta, i en aquells estudis geotècnics que no hagin estat visats i realitzats entre l’1 d’octubre de 2010 i l’1 de març de 2012. La revisió serà realitzada per la seu central a Madrid o a la seu autonòmica corresponent.

3r.- Aquesta supervisió, enfocada en els aspectes formals del Codi Tècnic de l’Edificació i no en els aspectes tècnics dels estudis geotècnics, tindrà un termini limitat als mesos de març, abril i maig de 2012, amb un número màxim de 5 revisions diàries.

Publicat el 21 de març del 2012