Servei Jurídic per la Recuperació de l’IVA dels impagats – PIMEC

La normativa tributària, i més concretament la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de lImpost sobre el Valor Afegit, així com el seu Reglament de desenvolupament, permeten la recuperació de les quantitats abonades en concepte dIVA dels crèdits que es considerin totalment o parcialment incobrables, així com també daquells que es tinguin contra deutors que hagin estat declarats en Concurs de Creditors, mitjançant la reducció de la base imposable daquest impost.

Consulteu tota la informació relativa al Servei Juríidic per la Recuperació de l’IVA dels impagats.

COLGEOCAT

Documents adjunts Servei Jurídic per la Recuperació de l’IVA dels impagats – PIMEC:
Publicat el 16 de novembre del 2009