Una trentena diniciatives per a la sostenibilitat de Catalunya

Els projectes i iniciatives subvencionats pel CADS durant el 2010, ja són una realitat.

A partir de la convocatòria realitzada el març de 2010, 29 entitats del sector públic i privat darreu de Catalunya han rebut 180.000 euros per engegar iniciatives d’estudi i difusió dels valors de la sostenibilitat en la societat catalana.

Els resultats daquests projectes shan desenvolupat en els àmbits del territori i habitatge, la salut i lalimentació, leducació i la participació, la sostenibilitat econòmica, la mobilitat, lagricultura sostenible, laigua, lenergia i el consum responsable.

Els destinataris del programa d’ajuts han estat entitats sense finalitat de lucre. Shan valorat especialment aquelles que proposen treballs per a l’estudi i la promoció de la cultura de la sostenibilitat a Catalunya i iniciatives d’àmbit local exportables com a bones pràctiques a altres àmbits territorials, així com iniciatives pioneres i que integrin en si mateixes els objectius i valors de la cultura de la sostenibilitat en tot el seu desenvolupament.

Publicat el 10 de desembre del 2010