Guia per l’elaboració d’Estudis d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG)

Tenint en compte la gran quantitat de figures sotmeses a informació pública, l’ICGC, conjuntament amb la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori consideren necessari que l’estudi de la incidència dels riscos geològics en els expedients urbanístics se sistematitzi a partir incorporació d’un estudi específic EIRG.

L’objectiu de l’EIRG és identificar i caracteritzar els fenòmens geològics que poden condicionar el desenvolupament sostenible d’un sector urbanístic en referència a la incidència del risc geològic. Aquest estudi ha de ser aportat pel promotor de la figura urbanística.

La guia d’elaboració de l’EIRG, a més d’una guia per l’elaboració de l’estudi en sentit estricte, és el document a través del qual el promotor del pla coneix els criteris que considera l’ICGC per determinar si la perillositat condiciona del desenvolupament d’un sector.

Documents adjunts Guia per l’elaboració d’Estudis d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG):
Publicat el 26 de setembre del 2021