colgeocat

Geoteca

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)

Enllaç:

Edició: Ministeri de Foment, Direcció General de Carreteres.
Any d’edició : 2004
Amb un total de 73 articles

CD on està recollit el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)
Inclou tots els articles actualitzats des de l’OM 27/12/99 fins la FOM/891/2004

Consultar el document sencer (109Mb)